Giới thiệu về các dạng tập tin của dòng máy photo Ricoh Aficio 480W bạn nên biết

Bạn có thể sử dụng những tính năng độc đáo hiện nay để đảm bảo cho bạn một thông tin cần thiết hiện nay của máy photo. Bạn đem lại cho bạn những thông tin cần về các lỗi của chiếc máy ricoh khi sử dụng các loại file để thực hiện.

Tham khảo: Thuê máy photocopy

Bạn hãy định dạng tập tin theo các tùy chọn sau. Bạn có thể sử dụng các định dạng như DWF, DWG, DXF nếu bạn đã cài đặt đầy đủ phiên bản Auto Cad từ năm 2000 tới 2006 hoặc DWF DWG, DXF trên máy chủ.

Format related documentation color

depth

compr read write remark
DWF Autodesk Yes Yes Only if DWF

option is

installed

DWG Autodesk tbd Yes No
DXF Autodesk Yes No
RW-480PS “PostscriptLevel III

Compatible Option”

b/w

Palette

color

4

grey 4

grey 8

Palettecolor

8

RBG 24

PS, EPS

PS, EPS

PS, EPS

PS, EPS

PS, EPS

PS, EPS

Yes

Yes

No

No

PDF “PDF – Portable

document

format”, Aladdin

Enterprises

Compatible

with Acrobat

Reader Version

5

b/w

Palettecolor

8

RBG 24

b/w

PDF

PDF

PDF

acc FAX

CCITT

Yes

Yes

No

Yes

Multipage PDF,

can be written

by RW-480

SCANTOOL

CGM NIST CGM ATA,

Release 2.0″,

National Institue

of Standards and

Technology,

Gaithersburg,

MD 20899

b/w

Palettecolor

8

RBG 24

CGM

CGM

CGM

Yes No Reference:

“Interpreter Test

Specification,

Reference

Pictures”,

National

Institute of

Standards and

Technology

Liên hệ: nhatnamjsc.com.vn

Bạn có thể gọi để được tư vấn trực tiếp với những lỗi của chiếc máy photo hiện nay của máy, bạn cần có những thông tin hiện nay của chiếc máy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *